English English

Polisi Privasi

Cartoola menghormati dan melakukan kebimbangan privasi dan ingin anda yakin bahawa maklumat yang anda berikan akan dijamin. Kami tidak mengumpul atau berkongsi maklumat peribadi. Jika kami meminta data lanjut, maklumat ini akan didedahkan secara sukarela. Cartoola akan mengambil langkah-langkah yang relevan untuk melindungi maklumat peribadi anda menurut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Dasar Privasi ini ("Dasar") menetapkan bagaimana Cartoola menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami. Dasar ini hanya terpakai kepada maklumat peribadi individu yang diproses untuk transaksi komersial.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Kami tidak mengumpulkan sebarang maklumat peribadi atau maklumat peribadi apabila anda melawati laman web kami melainkan anda memilih untuk memberikan maklumat itu kepada kami.

Kami juga boleh mendapatkan maklumat pengumpulan yang secara peribadi mengenal pasti anda jika anda memilih untuk menyerahkan maklumat peribadi anda untuk pelbagai tujuan yang terdapat di laman web kami. Kami kemudian akan memberi anda notis perlindungan data peribadi ("Notis") untuk mengesahkan persetujuan anda dan memaklumkan anda tentang pemprosesan maklumat peribadi anda. Pemprosesan maklumat peribadi anda akan dilakukan selaras dengan semua undang-undang yang terpakai.

Pendedahan Maklumat Peribadi Anda

Cartoola boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak-pihak berikut (termasuk orang luar negara) untuk tujuan yang dinyatakan di atas:

• Ejen dan penyedia perkhidmatan serta majikan yang menyediakan perkhidmatan yang berkaitan dengan tujuan maklumat peribadi dikumpulkan termasuk perkhidmatan pemprosesan data;

• mana-mana orang, yang berada di bawah kewajipan kerahsiaan yang telah bertanggungjawab untuk menyimpan maklumat sedemikian; dan

• Syarikat-syarikat dan sekutu berkaitan dan syarikat-syarikat Gabungan Cartoola.

Kami tidak mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan tanpa kebenaran anda. Walau bagaimanapun, kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda jika dikehendaki oleh undang-undang atau dengan niat baik, jika tindakan itu diperlukan untuk mematuhi mana-mana keperluan agensi penguatkuasaan undang-undang, perintah mahkamah atau proses undang-undang.

Pindaan Dasar

Cartoola boleh menyemak dan mengubah Dasar ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang, amalan perniagaan, proses atau struktur kami. Walaupun secara umumnya tidak dapat memberitahu anda mengenai perubahan pada Polisi ini, versi terbaru dari Polisi ini akan tersedia di laman web kami. Dasar ini bukan kontrak, dan tidak mencadangkan apa-apa kewajipan di pihak kami dengan pihak lain.